Κυριακή 26 Ιουνίου 2016

Ουδέν Εκκλησίας δυνατώτερον..


"Ουδέν Εκκλησίας δυνατώτερον.
Λύσον τον πόλεμον, ίνα μη καταλύση σου την δύναμιν
μη είσαγε πόλεμον εις ουρανόν.
Άνθρωπον εάν πολεμής, ή ενίκησας ή ενικήθης.
Εκκλησία δε εάν πολεμής, νικήσαι σε αμήχανον, 
ο Θεός γαρ εστίν ο πάντων ισχυρότερος (...)
Η Εκκλησία ουρανού ισχυροτέρα... 
κλυδωνίζεται, αλλ' ου καταποντίζεται, χειμάζεται, αλλά ναυάγιον ουχ υπομένει, 
παλαίει, αλλ' ουχ ηττάται."

Ιερός Χρυσόστομος

Δεν υπάρχουν σχόλια: