Κυριακή 26 Ιουνίου 2016

Για να μην ξεχνάμε την εκκλησιαστική μας ιστορία...


Το 1440 μόλις οι αρχιερείς απεβιβάσθησαν από τα πλοία, ο λαός τους ερωτούσε επιμόνως:
"- Πώς τα υμέτερα; Πώς τα της συνόδου; ει άρα ετύχομεν την νικώσαν;"
Οι αρχιερείς, οι οποίοι έβλεπαν τώρα την απροκάλυπτον αντίθεσιν του λαού εις την υπογραφήν της "ενώσεως", αντελαμβάνοντο ότι "ήταν ευκολότερο να υπογράψουν παρά να πραγματοποιήσουν την ένωση". Δι' αυτό απαντούσαν με πόνον και καταφανή μετάνοιαν:
"- Πεπράκαμεν (επωλήσαμεν) την πίστιν ημων, αντηλλάξαμεν τη ασεβεία την ευσέβειαν (αντηλλάξαμεν με τον Παπισμόν την Ορθοδοξίαν), προδόντες την καθαράν θυσίαν αζυμίται γεγόναμεν."
Αυτά δε τα έλεγαν ο Ηρακλείας Αντώνιος, ο οποίος είχεν υπογράψει την τελευταίαν στιγμήν, αλλά και όλοι οι άλλοι.
Όταν δε κανείς τους ερωτούσε:
"- Και δια τί υπεγράφετε;"
απαντούσαν: "Φοβούμενοι τους Φράγκους" και επρόσθεταν:
"Η δεξιά αυτή υπέγραψε, κοπήτω, η γλώττα ωμολόγησεν, εκριζούσθω."
Είχαν δίκαιο να εκφράζωνται έτσι.
Είχαν συναισθανθή τώρα την φοβεράν ευθύνην των δια τον σκανδαλισμόν του ευσεβούς πληρώματος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, το οποίον εδίχασαν. Και μάλιστα το εδίχασαν τότε που έπρεπε περισσότερον από κάθε άλλην φορά να ειναι ενωμένον εις την μίαν πίστιν, η οποία με το προφορικόν κήρυγμα παρεδόθη "μια φορά δια πάντα" εις τους Χριστιανούς (Ιούδα 3).
Ακόμη εξεφράζοντο έτσι, διότι έβλεπαν ότι αι αδικαιολόγητοι υποχωρήσεις των έναντι του Πάπα απέβησαν εξ ολοκλήρου μάταιαι. Το αποτέλεσμα της αρνήσεως της Ορθοδόξου πίστεως ήτο η εκ μέρους του Πάπα προσφορά... δύο πλοίων και... τριακοσίων αδρών!! Και αυτά ύστερα από απουσίαν και συνεχή εξευτελισμόν δύο ετών. Επρόδωσαν την Ορθοδοξίαν αντί πινακίου φακής! Πώς να μη ελέγχωνται από την συνείδησίν των;

Από το βιβλίο "Ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός και η Ένωσις των Εκκλησιών"  του Νικολάου Βασιλειάδη

Δεν υπάρχουν σχόλια: