Κυριακή 26 Ιουνίου 2016


Ο Βρυέννιος μεταξύ άλλων έλεγε ότι εάν γίνη η ένωσις, πρέπει να γίνη "απαρατρέπτων μενόντων των ημετέρων δογμάτων, το τοις πολλοίς μεν δοκούν είναι πάντων παραδοξότατον, τω δε Θεώ ετοιμότατον".
Δηλαδή, εάν γίνη η ένωσις, πρέπει να γίνη υπό τον όρον ότι τα δόγματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας θα μείνουν αναλλοίωτα και απαρασάλευτα, πράγμα το οποίον εις μεν τον πολύν κόσμον φαίνεται ότι είναι το πλέον παράδοξον από όλα όσα έχουν συμβή, εις τον Θεόν όμως τούτο φαίνεται και είναι πάρα πολύ αποδεκτόν, ευάρεστον και προσφιλές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: